• Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

  10 jún 2020
  335 Zobrazení
  Komentáre sú zakázané

  POZVÁNKA na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková

  Pozvánka - scan stránka web

  Celý článok
 • Oznam

  12 máj 2020
  274 Zobrazení
  Komentáre sú zakázané

  Spoločná nehnuteľnosť v ponímaní zákona o pezemkových spoločenstvách – odpoveď

  2020-05-12 oznam-1 2020-05-12 oznam-2

  Celý článok
 • Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

  1 apríl 2020
  306 Zobrazení
  Komentáre sú zakázané

  Termín konania Valného zhromaždenia bude podielnikom oznámeny pozvánkou.

   

  Oznámenie - Valné zhromaždenie

  Celý článok
 • Zoznam osôb a ich neprededený majetok

  3 jún 2019
  523 Zobrazení
  Komentáre sú zakázané

  Zoznam osôb a ich neprededený majetok

  Neprededený vlastníci ktorých zastupuje SPF - strana č. 1 Neprededený vlastníci ktorých zastupuje SPF - strana č. 2 Neprededený vlastníci ktorých zastupuje SPF - strana č. 3

  Celý článok
 • Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

  10 apríl 2019
  485 Zobrazení
  Komentáre sú zakázané

  P O Z V Á N K A
  na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva
  komposesorátu a urbariátu Šalková

  Pozvánka na valné zhromaždenie 4.5.2019

  Celý článok
 • Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

  4 apríl 2018
  694 Zobrazení
  Komentáre sú zakázané

  P O Z V Á N K A
  na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva
  komposesorátu a urbariátu Šalková,

  ktoré sa bude konať dňa 5. mája 2018 / sobota /
  o 10 , oo hod. v Kultúrnom dome v Šalkovej

  Prezentácia členov 9 , oo – 9 , 45 hod.

  Program rokovania Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková konaného dňa 5. mája 2018 v Šalkovej

  1 Privítanie členov
  2. Prednesenie návrhu programu rokovania
  3.. Schválenie programu rokovania
  4. Návrh a voľba členov Mandátovej, Návrhovej komisie a Overovateľov zápisnice.
  5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2017– predseda spoločenstva
  6. Správa Dozornej rady spoločenstva – predseda DR
  7. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva – uzávierka za rok 2017 a schválenie ročnej účtovnej závierky – ekonómka spoločenstva
  8. Správa o činnosti OLH za rok 2017 a na rok 2018 – OLH Ing. Jozef Segéč
  9. Ďalšia podnikateľská činnosť podľa osobitných predpisov – predseda PS
  10. Zmeny na listoch vlastníctva PSKU Šalková a situácia v lome – predseda PS
  11. Príhovor hostí pozvaných na Valné zhromaždenie PSKU Šalková
  12. Návrh a voľba predsedu spoločenstva, členov výboru a dozornej rady spoločenstva
  13. Prestávka
  14. Diskusia
  15. Schválenie uznesenia
  16. Záver

  Celý článok
 • Oznam o zákaze vypaľovania tráv

  22 marec 2018
  698 Zobrazení
  Komentáre sú zakázané

  Vypaľovanie 2018

  Celý článok
 • Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

  2 apríl 2017
  1085 Zobrazení
  Komentáre sú zakázané

  P O Z V Á N K A

  na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková, ktoré sa bude konať dňa 6. mája 2017 / sobota / o 10,00 hod. v Kultúrnom dome v Šalkovej

  (viac…)

  Celý článok
 • Zákaz vypaľovania tráv

  2 apríl 2017
  838 Zobrazení
  Komentáre sú zakázané

  Vážení spoluobčania,

  v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chcem upozorniť na dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb o povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. Predmetný zákon zakazuje :

  1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
  2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
  3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
  4. Vykonávať činnosti na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
  5. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.
  6. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.

  Porušenie tohto zákazu je možné podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške 331 € a pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z.z. vo výške 16 596 € , podľa § 62 citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €. Vzhľadom na uvedené, Vás žiadam o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri práci v záhradách a v prírodnom prostredí.

  Zároveň upozorňujem na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a § 47 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

  Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky. Žiadam preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.

  Celý článok
 • OZNAM – UPOZORNENIE

  28 júl 2016
  983 Zobrazení
  Komentáre sú zakázané

  Od 1. 7. 2016 sú lesy Pozemkového spoločenstva komposesorátu a Urbariátu Šalková na zabezpečenie majetku monitorované v online režime kamerovým systémom prepojeným na počítačový systém.

  Celý článok