Predstavenstvo

Predseda: Ing. Bc. Ivan Uhrík

Členovia výboru: Jozef Koporec – podpredseda, Ing. Vladimír Fraňo – člen, Ing. Dušan Bielik st. – člen, Dušan Šípka – člen

Členovia Dozornej rady: Ing. Dušan Bielik ml. – predseda, Ľibuša Fraňová – člen, Eva Filipková – člen

OLH – odborný lesný hospodár: Ing. Jozef Segéč (0905473758)