Dodatok č. 1

Rokovacieho poriadku valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková

Rokovací poriadok valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku X sa za bod 4. vkladá nový bod 5., ktorý znie :
„Na rokovací poriadok valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková sa primerane vzťahuje účinný právny predpis o pozemkových spoločenstvách a stanovy Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková.“
2. Doterajší bod 5. sa označí ako bod 6.
3. Tento dodatok rokovacieho poriadku valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková nadobúda účinnosť 1. júna 2013.

V Šalkovej dňa 20.apríla 2013