Verejné obstarávanie 2645-WYP

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková,
Hronská č. 191, 974 01 Šalková, IČO: 42188652

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Postup zadávania podlimitnej zákazky v zmysle § 100, odsek 6, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ )

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky
(stavebné práce a lesnícke práce a služby)

Oprava protipožiarnej lesnej cesty a výstavba protipožiarnej nádrže v PSKU Šalková.
Obnovné a ozdravné opatrenia v lesných porastoch PSKU Šalková.

V Šalkovej dňa 27.02.2014

Ing. Bc. Ivan Uhrík, predseda spoločenstva PSKU Šalková
Jozef Koporec, člen výboru spoločenstva PSKU Šalková

02/2014

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.1 Pokyny pre záujemcov

Časť I. Všeobecné informácie
Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie
Časť III. Príprava ponuky
Časť IV. Predkladanie ponúk
Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Časť VI. Uzavretie zmluvy

A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

B.1 Opis predmetu zákazky
B.2 Spôsob určenia ceny
B.3 Vzory čestných vyhlásení
B.4 Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky
B.5 Prílohy súťažných podkladov

Celý dokument na stiahnutie v PDF nájdete tu.


INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková
IČO: 42188652
Hronská č. 191 , 974 01 Šalková
Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Šalková,ul. Hronská č. 191 , 974 06 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Bc. Ivan Uhrík
Mobil: +421 903559176
Telefón: +421 903559176
Email: ivan.uhrik@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.psku-salkova.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Oprava protipožiarnej lesnej cesty a výstavba protipožiarnych nádrží v PSKU Šalková.
Obnovné a ozdravné opatrenia v lesných porastoch PSKU Šalková.
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 2645-WYP, číslo VVO 41/2014 z 27.02.2014

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 136 ods. 9 písm. e) zákona
Dátum doručenia oznámenia vo vzťahu k zabezpečeniu predmetnej skutočnosti : 16.04.2014
Dátum, kedy sa verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 7 dozvedel/a o skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej povinnosti: 17.04.2014
Dátum odoslania tejto informácie: 18.04.2014
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)


INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
VYLÚČENIE UCHÁDZAČA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková
IČO: 42188652
Hronská č. 191 , 974 01 Šalková
Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Šalková,ul. Hronská č. 191 , 974 06 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Bc. Ivan Uhrík
Mobil: +421 903559176
Telefón: +421 903559176
Email: ivan.uhrik@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.psku-salkova.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Oprava protipožiarnej lesnej cesty a výstavba protipožiarnych nádrží v PSKU Šalková.
Obnovné a ozdravné opatrenia v lesných porastoch PSKU Šalková.
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 2645-WYP, číslo VVO 41/2014 z 27.02.2014

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 136 ods. 9 písm. b) zákona
Dátum doručenia oznámenia vo vzťahu k zabezpečeniu predmetnej skutočnosti : 16.04.2014
Dátum, kedy sa verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 7 dozvedel/a o skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej povinnosti: 17.04.2014
Dátum odoslania tejto informácie: 18.04.2014
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)