Uznesenie

o stanovení ceny podielu spoločnej nehnuteľnosti pri prevode medzi členmi pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková

Na účely stanovenia ceny podielu spoločnej nehnuteľnosti pri prevode medzi členmi pozemkového spoločenstva Komposesorátu a urbariátu Šalková ako vlastníkmi podielov spoločnej nehnuteľnosti, sa členovia pozemkového spoločenstva, v súlade s ustanovením § 14 ods. 4 písm. j) osobitného predpisu ), dohodli na:

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1) Spoločnou nehnuteľnosťou sa rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. )

(2) Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou určenou osobitným predpisom, ) kde hranicu pozemku určujú lomové body. )

(3) Pozemky sa členia podľa druhov na :

a) ornú pôdu,

b) chmeľnice,

c) vinice,

d) ovocné sady,

e) trvalé trávnaté porasty,

f) lesné pozemky,

g) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy. )

(4) Spoločná nehnuteľnosť pozemkového spoločenstva Komposesorátu a urbariátu Šalková (ďalej len „pozemkové spoločenstvo“) pozostáva z pozemkov s parcelami ) a parcelnými číslami ) na listoch vlastníctva uvedených v Zmluve o založení pozemkového spoločenstva Komposesorátu a urbariátu Šalková.

(5) Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. )

(6) Členmi pozemkového spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odseku 4 tohto článku.

(7) Prevodom spoluvlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti sa rozumie predaj vlastníkom podielu alebo podielov spoločnej nehnuteľnosti ostatným členom pozemkového spoločenstva ) (ďalej len „predaj“).

Čl. 2

Cena podielu

(1)Podiely spoločnej nehnuteľnosti uvedené na jednolivých listoch vlastníctva, ktoré vlastník predáva sa uvedú v m2.

(2) Cenu treba dojednať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak je zmluva neplatná podľa § 40a. )

(3) Cena podielu spoločnej nehnuteľnosti (ďalej len „cena podielu“) pri predaji sa stanoví podľa osobitného predpisu ) znalcom.

(4) Stanovenie ceny podielu znalcom podľa odseku 3 tohto článku, po prevode na m2, je povinný zabezpečiť vlastník, ktorý predáva svoj vlastnícky podiel.

(5) Náklady spojené so stanovením ceny podielu (hodnoty podielov) podľa odseku 4 tohto článku, so zabezpečením technických podkladov a prípadne úhradou správnych poplatkov, znáša vlastník, ktorý svoj vlastnícky podiel predáva.

Čl. 3

Podmienky predaja podielu spoločnej nehnuteľnosti

(1) Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti predáva svoj spoluvlastnícky podiel, ponuka na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti musí byť zaslaná iba výboru pozemkového spoločenstva,9) a musí mať písomnú formu.

(2) Písomný návrh na predaj podielu spoločnej nehnuteľnosti, spolu s cenou stanovenou postupom podľa čl. 2 ods. 3 a fotokópiou znaleckého posudku, je vlastník povinný zaslať výboru pozemkového spoločenstva pred koncom kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa má konať najbližšie valné zhromaždenie.

(3) Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti nedodrží podmienky stanovené v odseku 1 a 2 tohto článku, valné zhromaždenie môže hlasovaním odmietnuť návrh na predaj a rozhodnúť o ňom na najbližšom riadnom valnom zhromaždení.

(4) Podmienky podľa odseku 1 tohto článku v prípade darovacej zmluvy pri darovaní spoluvlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti vlastníkom cudzej osobe alebo viacerým cudzím osobám, ktoré nie sú s vlastníkom v príbuzenskom vzťahu, platia primerane. V takomto prípade je darca povinný pred podaním návrhu zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností, zaslať fotokópiu darovacej zmluvy, výboru pozemkového spoločenstva.

Čl. 4

Zmluva a vklad do katastra

Zmluva o predaji podielov spoločnej nehnuteľnosti a návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa riadia osobitnými predpismi. )

Čl. 5

Toto uznesenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 5. apríla 2014, jeho schválením valným zhromaždením.

V Šalkovej dňa 5. 4. 2014

Toto uznesenie bolo schválené valným zhromaždením konaným dňa 5.4. 2014 , z počtu hlasov členov pozemkového spoločenstva 691941 počtom hlasov 373648 t. j. 54 %.

Schválené v Šalkovej dňa 5. 4. 2014, o 16 , 45 hod.

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková


1) Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z.z.

2) § 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z. v znení zákona č. 34/2014 Z.z.

3) § 3 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nenuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

4) § 3 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

5) § 6 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

6) § 3 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

7) § 7 písm. b) zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

8) § 9 ods. 8 zákona č. 97/2013 Z.z. v znení zákona č. 34/2014 Z.z..

9) § 9 ods. 7 zákona č. 97/2013 Z.z. v znení zákona č. 34/2014 Z.z..

10) § 589 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

11) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

12) § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení, zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení.