PREDSTAVENSTVO

Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková
PREDSEDA

Ing. Bc. Ivan Uhrík

ČLENOVIA VÝBORU

Jozef Koporec, podpredseda
Ing. Vladimír Fraňo, člen
Ing. Dušan Bielik st., člen
Dušan Šípka, člen

ČLENOVIA DOZORNEJ RADY

Ing. Dušan Bielik ml., predseda
Ľibuša Fraňová, člen
Eva Filipková, člen

ODBORNÝ LESNÝ HOSPODÁR (OLH)

Ing. Jozef Segéč (0905473758)