Dodatok č. 1

Stanovy Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková

Stanovy Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková sa menia a dopĺňajú takto:

1. V článku VIII sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie :
„Obvyklým miestom uverejnenia zasadnutia valného zhromaždenia je vývesná tabuľa Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková.“
2. Doterajší odsek 6 sa označí ako odsek 7.
3. V článku IX odsek 2 sa za slovo „má“ vkladá slovo „najmenej“.
4. V článku IX odseku 3 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „päť“.
5. V článku X odsek 3 sa za slovo „má“ vkladá slovo „najmenej“.
6. V článku X odsek 4 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „päť“.
7. V článku XXI sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie :
„Na stanovy Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková sa primerane vzťahuje účinný právny predpis o pozemkových spoločenstvách.“
8. Tento dodatok stanov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková nadobúda účinnosť 1. júna 2013.

V Šalkovej dňa 20.apríla 2013