Z M L U V A

o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov

spoločnej nehnutelnosti

Vlastníci podielov spoločnej nehnutelnosti zapísanej v ISKN

Správa katastra Banská Bystrica

K.Ú. Šalková

Katastrálne územie Šalková

list vlastníctva č. 970,971,972,973,974,1161,1421,1422,1423

vo výmere 17,5423 ha + 0,2648 ha + 0,0118 ha +0,2220 ha + 0,8244 ha + 1,8503 ha
+ 29,3727 ha + 0,7691 ha + 15,2223 ha Spolu = 66,0797 ha

zapísaní v zozname vlastníkov podielov spoločnej nehnutelnosti,ktorý je súčasťou tejto zmluvy

uzatvárajú túto zmluvu , ktorou zakladajú

Spoločenstvo s právnou subjektivitou vlastníkou podielov spoločnej nehnutelnosti

Spoločenstvo je spoločenstvom s právnou subjektivitou v zmysle ustanovenia paragrafu §11zákona č.181 / 95 Z.z. a bolo založené na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 10.10.2009.

Spoločenstvo s právnou subjektivitou vzniká dňom registrácie spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev vedenom na Obvodnom lesnom úrade v Banskej Bystrici

Názov pozemkového spoločenstva

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková

Sídlo pozemkového spoločenstva je
Hronská ulica č. 191, 974 06 Banská Bystrica
/ ďalej v texte zmluvy len – spoločenstvo /

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Cieľ činnosti a účel pozemkového spoločenstva :

1 . Obnovenie a úprava vlastníckych vzťahov k lesnému a pasienkovému fondu bývalého komposesorátu a urbariátu nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Šalková, vo vlastníctve spoluvlastníkov

2 . Hospodáriť na lesnom majetku,pasienkoch a inom majetku, patriacom do vlastníctva podielnikov pozemkového spoločenstva.

3. Pozemkové spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov / § 3 odstavec 2 /

Účelom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnutelnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej na prospech podielnikov a pozemkového spoločenstva.

Čl. 2

Člen spoločenstva

1 . Členom spoločenstva je fyzická a právnická osoba, ktorá je preukázateľne

vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti.

2 . Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prechodom, alebo prevodom vlastníctva

podielu spoločnej nehnuteľnosti

3 . Medzi základné práva a povinnosti člena patrí :

a . Zúčastňovať sa valného zhromaždenia, podieľať sa na rozvoji, riadení a kontrole

činnosti spoločenstva, voliť a byť volený do jeho orgánov.

b . Predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločenstva, vznáčať pripomienky a otázky

na orgány spoločenstva a byť o ich vybavení informovaný.

c . Plniť stanovy spoločenstva, rozhodnutia a uznesenia orgánov spoločenstva.

d . Spolu sa podielať na plnení LHP a plánu činnosti spoločenstva.

e . Nekonať v rozpore so zákonmi a záujmami spoločenstva.

f . Podielať sa na výhodách, ktoré spoločenstvo poskytuje svojim členom podľa stanov

a všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov.

ČL. 3

Orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinosti.

1 . Orgánmi spoločenstva sú : a / valné zhromaždenie

b / výbor

c / dozorná rada

2 . Volebné obdobie orgánov spoločenstva je 4 roky.

3 . Do orgánov spoločenstva môžu byť volení len členovia spoločenstva vlastníci podielov,

alebo zástupcovia právnických osôb , ktoré sú členmi spoločenstva , starší ako 18 rokov.

Členom dozornej rady môže byť aj nečlen spoločenstva.

ČL. 4

Valné zhromaždenie. / VZ /

Valné zhromačdenie je najvyšším orgánom spoločenstva, na ktorom si členovia uplatňujú svoje právo riadiť záležitosti spoločenstva a kontrolovať jeho činnosť.

Valné zhromaždenie :

a / schvaľuje zmluvu o založení a jej zmeny a doplnky

b / schvaľuje stanovy vrátane ich zmien

c / volí a odvoláva členov orgánov spoločenstva

d / rozhoduje o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva

e / schvaľuje ročnú účtovnú závierku

f / rozhoduje o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty

g / rozhoduje o konaní zhromaždenia formou čiastkových schôdzí

h / rozhoduje o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva

i / rozhoduje o zániku spoločenstva jeho premenou alebo jeho zrušením

j / volí zmierovaciu komisiu z členov spoločenstva

k / rouhoduje o daľších veciach, ktoré si vyhradí

Čl. 5

Zvolanie a rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie sa koná, najmenej jeden krát za rok a zvoláva ho výbor spoločenstva.Za právoplatné sa považuje také zhromaždenie, ked sú prítomní členovia s nadpolovičným počtom všetkých hlasov.Clen môže na základe splnomocnenia poveriť a to aj s právom hlasovania, svojim zastupovaním na VZ svojho blízkeho príbuzného / rodiča,manželku,manžela,súrodenca,dieťa / a to pri dodržaní hranice 18 rokov veku, alebo člena výboru pozemkového spoločenstva zvolávajúceho VZ.

2. Valné zhromaždenie musí byť zvolané ak o to písomne požiadajú : a / členovia s najmenej jednou tretinou hlasou

b/ dozorná rada

3. Ak výbor nezvolá valné zhromaždenie v lehote do 10 dní od doručenia žiadosti,môže valné zhromaždenie zvolať ktorýkoľvek člen, alebo člen dozornej rady.

4. Miesto, čas a program rokovania VZ oznamuje výbor písomnou pozvánkou doručenou členovi spoločenstva, alebo vyhlásením v miestnom rozhlase, vyvesením oznamu na verejnom mieste minimálne 7 dní pred termínom konania VZ.

5. Valné zhromaždenie rozhoduje o veciach hlasovaním. Člen spoločenstva má pri hlasovaní taký počet hlasov koľko má podielov. Uznesenie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých hlasov. Pokiaľ nebude riadne valné zhromaždenie uznášaniaschopné, uskutoční sa náhradné valné zhromaždenie s tým istým programom pričom uznesenie bude prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných hlasov.

6. Na rozhodovanie o veciach uvedených v Zmluve o založení spoločenstva v článku 4 písmena a/,h/ a i spoločnosti sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia spoločenstva v otázkach, kde sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov, môžu dať návrh na súd, aby vo veci rozhodol. Prijaté rozhodnutia súdu sú pre všetkých členov spoločenstva záväzné.

7. Na zhromaždení má člen spoločenstva pri rozhodovaní o právach a povinostiach, taký počet hlasov, aký mu patrí podľa súčtu, alebo podľa veľkosti vlastných podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

8. Na zhromaždení môže člena spoločenstva na základe písomnej plnej moci zastupovať člen výboru spoločenstva. Zástupca má potom toľko hlasov koľko zastupuje.

9. O priebehu rokovania zhromaždenia a o prijatých uzneseniach sa spisuje zápisnica,

ktorú podpisuje predseda a overovatelia zvolení valným zhromaždením. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina, plnomocenstvá prípadne iné dokumenty, ktoré boli predmetom rokovania. Zápisnicu spolu s prílohami uschová výbor na mieste k tomu vyhradenom, ktorý je povinný ju kedykoľvek predložiť na nahliadnutie členovi, alebo členovi dozornej rady spoločenstva keď o tieto dokumenty požiada.

Čl. 6

Výbor

1 . Výbor je výkonným orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva

a rozhoduje

o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zákonom č.181 / 95, zmluvou o založení spoločenstva, alebo stanovami spoločenstva vyhradené inému orgánu.

2 . Výbor je štatutárnym orgánom spoločenstva.Za svoju činnosť zodpovedá valnému

zhromaždeniu.Za výbor koná navonok predseda spoločenstva, ktorý je súčastne

členom výboru. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor potrebná písomná forma

je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru.

3 . Predseda organizuje a riadi rokovania výboru. Organizuje a riadi bežnú činnosť

spoločenstva v rozsahu určenom valným zhromaždením.

4 . Predsedu spoločenstva v prípade jeho neprítomnosti môže zastupovať ďalší člen

výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev.

5 . Za výkon svojej funkcie môže člen výboru dostávať odmenu, ktorej výšku určí

valné zhromaždenie.

Čl. 7

Dozorná rada

1 . Dozorná rada, ktorú volí valné zhromaždenie v počte najmenej troch členov je kontrólnym

orgánom spoločenstva, ktorému sa za svoju činnosť zodpovedá.

2 . Dozorná rada je oprávnená :

kontrolovať všetku činnosť spoločenstva, ktorému predkladá správy o svojej činnosti, kontrolných zisteniach a navrhuje príslušné opatrenia

zvolať zhromaždenie, ak dochádza, alebo došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva

prerokúva sťažnosti členov spoločenstva

3 . Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore spoločenstva.

4 . Odmenu členom dozornej rady za výkon ich funkcie určuje valné zhromaždenie

spoločenstva.

Čl. 8

Zrušenie, premena a zánik spoločenstva

1 . Spoločenstvo sa zrušuje,

  1. / ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stáva jeden člen spoločenstva
  2. / premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo družstvo
  3. / dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
  4. / vyhlásením konkurzu
  5. / rozhodnutím zhromaždenia

2 . Spoločenstvo sa môže premeniť na :

  1. / obchodnú spoločnosť
  2. / družstvo

Na založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva platia ustanovenia obchodného

zákonníka.

3 . Zrušenie spoločenstva sa zapisuje do registra pozemkových spoločenstiev. Spoločenstvo

zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.

4 . Zánik spoločenstva :

  1. / likvidáciu

vyhlásením konkurzu na majetok spoločenstva, po ukončení konkurzu ostal ešte

obchodný majetok

rozhodnutím VZ o zrušení spoločenstva bez právneho nástupcu so súhlasom

všetkých spoločníkov

rozhodnutím súdu na základe zákonných dôvodov

b. / bez likvidácie

-ak bol na majetok vyhlásený konkurz a po jeho skončení už neostal žiadny majetok, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spoločenstva.

5 . Do likvidácie prechádza spoločenstvo dňom kedy je likvidátor menovaný Valným

zhromaždením / v paragrafe 31 odst. 4 príslušným orgánom / a jeho zapísaním do registra

spoločenstiev. V priebehu likvidácie je likvidátor povinný :

vysporiadať dane,odvody a poplatky

vysporiadať záväzky a pohľadávky

speňažiť majetok spoločenstva čo najhospodárnejšie a najrýchlejším spôsobom

informovať valné zhromaždenie o priebehu a ukončení likvidácie

oznámiť skončenie majetkového vysporiadania príslušnému orgánu, ktorý vyradí spoločenstvo z evidencie alebo z registra pozemkových spoločenstiev

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

1 . Každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o

založení, a to do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva, pokiaľ sa tak sám

rozhodne.

2 . Podmienky obmedzenia drobenia vlastníckych podielov spoločensky upravuje v zmysle

paragrafu 4 odst. 2 a paragrafu 8 zákona č. 181 / 95 Z. z .

3 . Zmena zmluvy o založení spoločenstva môže byť vykonaná na základe pripomienok

Valného zhromaždenia spoločenstva, po prijatí nových legislatívnych noriem týkajúcich

sa činnosti spoločenstva a to výslovne písomnou formou. Táto zmena musí byť oznámená

do 15 dní od odsúhlasenia okresnému úradu, kde je spoločenstvo registrované.

4 . Tam kde sa budú vyžadovať podpisy podľa podpisových vzorov tie schvaľuje valné

zhromaždenie ako podpisy predsedu, pokladníka tajomníka. Pričom platí ustanovenie čl. 7

odst. 2 zmluvy o založení spoločenstva.

5 . Neodeliteľnou časťou zmluvy je :

zoznam členov spoločenstva

prezenčná listina členov z valného zhromaždenia

Zmluva bola schválená prítomnými členmi spoločenstva na valnom zhromaždení, spoločníkmi vlastniacimi nehnuteľnosti v rámci pozemkového spoločenstva s názvom

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková

Ing. Bc. Ivan Uhrík

predseda spoločenstva