Uznesenie č. 1 / 2013
z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva
komposesorátu a urbariátu Šalková
konaného dňa 20. apríla 2013

Valné zhromaždenie :

A. Berie na vedomie :

1. Správu o činnosti spoločenstva za rok 2012
2. Správu o činnosti odborného lesného hospodára za rok 2012
3. Informáciu o príprave projektov súvisiacich so správou majetku spoločenstva
4. Informáciu o vývoji situácie súvisiacej s lomom Šalková – Kôcová

B. Schvaľuje :

1. Správu o činnosti Dozornej rady spoločenstva za rok 2012
2. Správu o hospodárení spoločenstva – účtovnú uzávierku za rok 2012
3. Dodatok ku Zmluve o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, dodatok k Stanovám a Rokovaciemu poriadku PSKU Šalková,
4. Overovateľov zápisnice: Ondíkovú Annu, Bukvajovú Annu

Zapísala : ……………………………
Eva Filipková

Overovatelia :
……………………………. ………………………………
Ing. Bc. Ivan Uhrík
predseda spoločenstva
…………………………….