Vnútorný predpis: Pozemkového spoločenstva komposesorátu a Urbariátu Šalková (v ďalšom PS) – PRAVIDLÁ SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DREVA NA POZEMKOCH VLASTNÍKOV POZEMKOV, V SPRÁVE PS

Vnútorný predpis PRAVIDLÁ SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DREVA NA POZEMKOCH VLASTNÍKOV POZEMKOV, V SPRÁVE PS, je vydaný na základe Zmluvy o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, čl. 4 písmeno k.

Čl.1
Charakteristika drevnej hmoty určenej na samovýrobu

1. Na samovýrobu, zväčša palivového dreva, môže byť určená len drevná hmota, ktorá nie je využiteľná na bežné komerčné umiestnenie na trhu s drevnou hmotou.

2. Spravidla sa jedná o drevnú hmotu:

a) Zostatky po komerčnej ťažbe, vykonávanej PS v súlade s Lesným hospodárskym plánom, tzv. čistenie lesa. Môže byť vykonávané s podmienkou obhadzovania haluziny pred výsadbou lesa, alebo bez podmienky obhadzovania haluziny.
b) Z prerezávok vykonávaných v rámci lesopestovateľskej činnosti PS
c) Z vývratov, suchárov, po kalamitách malého rozsahu a iných lesopestovateľských príčin, vedúcich k ochrane zdravia lesa.

Čl. 2
Proces určenia a schválenia samovýroby palivového dreva

1. Návrhy na schválenie samovýroby palivového dreva definovaných v čl. 1 odst. 2 písm. a) a písm. b) predkladá výboru PS odborný lesný hospodár (v ďalšom OLH). V návrhu predkladá odborný odhad množstva, druhu a kvality drevnej hmoty navrhnutej na samovýrobu.
Návrhy na schválenie samovýroby palivového dreva definovanej v čl. 1 odst. 2 písm. c), môže podávať OLH, každý z podielnikov PS, fyzické a právnické osoby mimo okruhu PS, ktoré zistia okolnosti vo všeobecnosti ohrozujúce zdravie a bezpečnosť osôb, hospodárske záujmy, záujmy ochrany prírody a zdravého vývoja dotknutých lesných porastov.
2. Návrhy definované v čl. 2 odst. 1 schvaľuje výbor PS, ktorý zároveň určí spôsob samovýroby palivového dreva s podmienkou rsp. bez podmienky obhadzovania haluziny.
3. Do troch dní po schválení samovýroby palivového dreva informuje výbor PS na vývesnej tabuli kancelárie PS, v miestnom rozhlase a po zriadení www. stránky PS aj na príslušnej stránke PS, o ponuke samovýroby palivového dreva.
4. Záujemcovia o získanie palivového dreva samovýrobou sa prihlasujú v kancelárii PS do 7. dní po zverejnení ponuky výborom PS. Poverený člen výboru PS zapíše záujemcu do zoznamu záujemcov, ktorý pre tieto účely zriadi výbor PS.
5. Výbor PS bezprostredne po uzatvorení zoznamu záujemcov o samovýrobu palivového dreva rozhodne a vydá OLH pokyn na vydanie príslušných administratívnych podkladov pre vybraného resp. vybraných záujemcov.
Výbor PS pri výber záujemcu resp. záujemcov uprednostňuje podielnikov PS, pričom zohľadňuje prínos jednotlivcov na chode PS, sociálnu situáciu záujemcov, obmieňanie záujemcov v jednotlivých rokoch, primeranosť množstva palivového dreva na konkrétnu domácnosť záujemcu a pod.
6. V prípade, že zo strany podielnikov PS nie je dostatočný záujem o samovýrobu palivového dreva, čím by mohlo byť ohrozené plnenie zákonných povinností PS súvisiacich s hospodárením v lese, môže výbor PS ponúknuť drevnú hmotu definovanú v čl. 1, na základe zmluvy, spoločenskej organizácii fungujúcej v miestnej časti Šalková, alebo inej fyzickej či právnickej osobe.

Čl. 3
Administratívne podklady a ceny súvisiace so samovýrobou palivového dreva

1. Záujemcom schváleným výborom PS v zmysle čl. 2 odst. 5 a odst. 6 vystaví OLH doklad – Povolenie na samovýrobu, ktorú podpisuje aj predseda resp. poverený člen výboru PS.
2. Odobranie spracovaného palivového dreva sa vykonáva na mieste ťažby. Odvozný lístok povoľujúci odvoz palivového dreva vystavuje OLH za účasti povereného člena výboru PS.
3. Orientačné ceny drevnej hmoty získanej samovýrobou sa informatívne riadia cenami zverejnenými na príslušných internetových stránkach. Výbor PS môže určiť individuálne ceny, ktoré dokladuje uznesením výboru PS v zápisnici z jednania výboru PS.
4. Platba za palivové drevo sa uskutočňuje na odvoznom mieste cez registračnú pokladnicu PS.
5. Prípadný odvoz palivového dreva získaného samovýrobou bez popísaného prebrania OLH, povereným členom výboru PS a bez popísaného spôsobu platby bude posudzované ako porušenie všeobecne platných predpisov a po takomto zistení musí byť výborom oznámené polícii ako podozrenie z krádeže.

Schválené valným zhromaždením PS dňa 15. 12. 2012