Dodatok č. 1

zmluvy o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková

Zmluva o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková sa mení a dopĺňa takto:

1. V časti Katastrálne územie , sa za slovo „Šalková“ na konci pripájajú slová „a Môlča, okres Banská Bystrica“.
2. V časti list vlastníctva č. , sa za slovo „1423“ na konci pripájajú slová „1518, 1383“.
3. V časti vo výmere sa za slová „Spolu = 66,0797 ha“ , vkladajú slová „a 69,0710 ha + 0,5785 ha“.
a na konci sa pripájajú slová
„Výmeru pozemkového spoločenstva tvoria :
a) lesné pozemky o výmere 66 ha 0797 árov (66,0797 ha),
b) trvalé trávnaté porasty, orná pôda a ostatné pozemky vo výmere 69 ha 6495 árov (69,6495 ha).
Spolu celková výmera pozemkového spoločenstva je 135 ha 7292 árov (135, 9292 ha) lesov, trvalých trávnatých porastov, ornej pôdy a ostatných pozemkov.
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných vlastníkov je 1.132,24.
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) je 25,56.
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti , ktoré spravuje právnická osoba je 0.
Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti 1.157,8.“
4. V článku 3 bod 2. sa slová „4 roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.
5. V čl. 6 sa za bod 5. pripája bod 6., ktorý znie :
„Písomnú zmluvu o výkone funkcie s členom orgánu pozemkového spoločenstva schvaľuje dozorná rada.“
6. V čl. 9 zmluvy o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti sa vkladá nový bod 6., ktorý znie :
7. „Na právne vzťahy a právne úkony zmluvy o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahuje účinný právny predpis o pozemkových spoločenstvách.“
8. Tento dodatok zmluvy o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti nadobúda účinnosť 1. júna 2013.“

V Šalkovej dňa 20.apríla 2013