Oznam o dočistení lesa

O Z N A M

Výbor Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková oznamuje svojim podielnikom, ktorí majú záujem o dočistenie lesa po ťažbe –

–      spracovanie odpadovej drevnej hmoty pre vlastnú spotrebu ako odmenu za prácu a

–      uhádzanie konárov na kopy z tejto spracovanej odpadovej drevnej hmoty,

v lokalite Lom Kvôcová,

a lokalite Stráň,

s vlastným odvozom, ktorý si zabezpečí záujemca, že

sa môžu prihlásiť

u Odborného lesného hospodára

Ing. Jozefa SEGÉČA na telefónnom čísle

0905 473 758

od 10. 8. do 15. 8. 2015 / v čase 7.oo – 18.oo hod.

V prípade nezáujmu podielnikov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková,

bude vyhovené nepodielnikom, ktorí sa prihlásia u Ing. Jozefa Segéča

za úhradu 8,30 € za priestorový meter.

Tento oznam je zverejnený aj na výveske Pozemkového spoločenstva.

                                                                Výbor  Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková