STANOVY
Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková

I.časť

Základné ustanovenia

Členovia pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková ako vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, sú združení do pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.

Za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností členov pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková a pôsobnosti jeho orgánov, pri zaobstarávaní spoločných záležitostí majiteľov spoluvlastníckych podielov , prijímajú sa tieto

STANOVY
Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková
Čl. I
Názov a sídlo pozemkového spoločenstva
(1) Názov spoločenstva:

(2) Sídlo spoločenstva:

(3) Identifikačné číslo:

(4) Deň vzniku spoločenstva:

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková

Hronská ulica č. 191, 974 06 Banská Bystrica – Šalková

IČO 42188652

5. februára 2010

(5) Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková je registrované na základe Rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Banskej Bystrici, č.j. R-1/2010/BB zo dňa 18. januára 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5. februára 2010.

(6) Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková je založené na dobu neurčitú.

Čl. II
Účel a predmet činnosti

(1) Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková (ďalej len „pozemkové spoločenstvo“) je založené za účelom podľa čl. 1 zmluvy o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločenej nehnuteľnosti (ďalej len „zmluva“).

(2) Predmetom činnosti pozemkového spoločenstva je racionálne hospodárenie na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k nim. Pozemkové spoločenstvo hospodári podľa zásad racionálneho využívania lesnej, poľnohospodárskej a ostatnej pôdy a majetku patriaceho pozemkovému spoločenstvu. Hospodárenie nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a záujmami pozemkového spoločenstva.

(3) Pozemkové spoločenstvo môže vykonávať podnikateľskú činnosť za podmienok ustanovených osobitným predpisom 1) a v čl. 1 bod 3 zmluvy.

II. časť

Majetok a členstvo v pozemkovom spoločenstve

Čl. III
Majetok pozemkového spoločenstva

(1) Majetok pozemkového spoločenstva tvorí súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti.

(2) Spoločnú nehnuteľnosť, podľa registrácie pozemkového spoločenstva Obvodným lesným úradom v Banskej Bystrici, tvoria:
a) lesy o výmere 66 ha 0797 árov (66,0797 ha),
b) trvalé trávnaté porasty, orná pôda a ostatné pozemky o výmere 69 ha 6495 árov (69,6495 ha) ,
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Šalková a Môlča, okres Banská Bystrica.

(3) Základným majetkom pozemkového spoločenstva je majetok uvedený v úvodnej časti zmluvy a majetok uvedený na :
a) liste vlastníctva 1518 o výmere spolu 69, 0710 ha,
b) liste vlastníctva 1383 o výmere spolu 0, 5785 ha.

(4) Majetok pozemkového spoločenstva celkom tvorí 135 ha 7292 árov (135, 7292 ha) lesov, lúk, pasienkov a ostatných pozemkov.

(5) Ďalším majetkom pozemkového spoločentsva sú finančné prostriedky v pokladni a na účtoch pozemkového spoločenstva v peňažných ústavoch.

Čl. IV
Členstvo v pozemkovom spoločenstve

(1) Pozemkové spoločenstvo vedie zoznam svojich členov podľa osobitného predpisu. 2)

(2) Do zoznamu členov podľa odseku 1 sa zapisujú meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, jej rodné číslo, jej identifikačné (poradové) číslo, veľkosť vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti alebo počet vlastných podielov a deň zápisu do zoznamu. Do zoznamu členov pozemkového spoločenstva sa podľa osobitného predpisu 3) vyznačia aj všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva.

(3) Za vedenie zoznamu členov pozemkového spoločenstva je zodpovedný výbor pozemkového spoločenstva.

(4) Člen pozemkového spoločenstva má právo nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva. Na žiadosť člena pozemkového spoločenstva vydá výbor pozemkového spoločenstva jeho výpis zo zoznamu členov pozemkového spoločenstva.

(5) Výbor pozemkového spoločenstva umožní každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva.

(6) Dohoda o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľností.

(7) Členstvo v pozemkovom spoločenstve zaniká prevodom vlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti, smrťou člena pozemkového spoločenstva alebo vyhlásením člena pozemkového spoločenstva za mŕtveho. Členstvo v pozemkovom spoločenstve po zomrelom členovi pozemkového spoločenstva nadobúda jeho dedič (§ 460 a nasl. Občianskeho zákonníka).

(8) Člen pozemkového spoločenstva, ktorý nadobudol členstvo v spoločenstve dedením je povinný pozemkovému spoločenstvu preukázať túto skutočnosť právnou listinou a výpisom listu vlastníctva, na ktorom je zapísaný ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti titulom dedenia.

(9) Pozemkové spoločenstvo odkáže na konanie pred súdom toho, kto o sebe tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti alebo má k nej iné právo, a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou, ak svoje právo nepreukáže inak. Do skončenia konania pred súdom ten spoluvlastník, ktorý tvrdí o sebe, že je spoluvlastníkom, nie je členom spoločenstva (§ 5 ods. 5 a 6 zákona).

(10) Kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení pozemkového spoločenstva do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva (§ 15 ods. 3 zákona).

(11) Vlastnícky podiel spoluvlastníka spoločnej nehnuteľnosti predstavuje práva a povinnosti vlastníka podielu spoločnej nehnuteľnosti združenej do pozemkového spoločenstva v Šalkovej.

(12) Členom spoločenstva sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti podľa čl. III týchto stanov. Členom spoločenstva je:
a) vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti (dodnes žijúci pôvodný majiteľ podielu komposesorátu a urbariátu),
b) osoba, ktorá získala spoluvlastnícky podiel pôvodného majiteľa (pôvodných majiteľov) ako dedič,
c) oprávnená osoba, ktorej bol vydaný majetok, alebo majetkový podiel podľa osobitných právnych predpisov (napr. titulom reštitučného konania),
d) osoba, ktorá nadobudla spoluvlastnícky podiel prevodom spoluvlastníckeho podielu od člena pozemkového spoločenstva (§ 6 ods. 1 písm. a), b), c), d), zákona) ; podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe, vlastníkov, ktorí si svoje práva k spoločnej nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov neuplatnili a ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané spravuje Slovenský pozemkový fond.

Čl. V
Spoluvlastníctvo v pozemkovom spoločenstve

(1) Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné. Podieloví spoluvlastníci združení v pozemkovom spoločenstve Šalková v súlade s § 4 ods. 2 zákona v platnom znení, upravujú podmienky drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti tak, že právnym úkonom prevodu alebo prechodu nemôžu vzniknúť vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2 000 m2 (slovom dvetisíc metrov štvorcových), ak zmluva alebo tieto stanovy neustanovujú inak.

(2) Člen pozemkového spoločenstva môže svoj vlastnícky podiel na spoločných nehnuteľnostiach previesť prevodom iba na iného člena pozemkového spoločenstva.

(3) Ak člen pozemkového spoločenstva chce previesť svoj podiel na spoločných nehnuteľnostiach inému subjektu , je povinný písomnou formou ponúknuť takýto podiel spoluvlastníkom spoločných nehnuteľností, ktorí majú predkupné právo na kúpu takéhoto podielu (§ 140 Občianskeho zákonníka), s výnimkou, ak ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117 Občianskeho zákonníka). Obsahom ponuky je stanovenie ceny za predaj vlastníckeho podielu na spoločných nehnuteľnostiach a spôsob zaplatenia ceny.

(4) Ak o ponúknutý vlastnícky podiel neprejaví záujem žiaden člen pozemkového spoločenstva, prevádzaný podiel odkúpi pozemkové spoločenstvo ako celok.

III. časť

Členovia pozemkového spoločenstva

Čl. VI
Práva a povinnosti členov pozemkového spoločenstva

(1) Na práva a povinnosti vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia zákona o pozemkových spoločenstvách, zmluvy o založení pozemkového spoločenstva, týchto stanov, Občianskeho zákonníka a rokovacieho poriadku.

(2) Člen pozemkového spoločenstva má právo podieľať sa na riadení pozemkového spoločenstva, na rozhodovaní o zisku a na likvidačnom zostatku spoločenstva pri zániku pozemkového spoločenstva.

(3) Právo zúčastňovať sa na riadení pozemkového spoločenstva si člen pozemkového spoločenstva uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia upravené rokovacím poriadkom. Člen pozemkového spoločenstva má právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu a byť volený do orgánov spoločenstva.

(4) Člen pozemkového spoločenstva môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený platným splnomocnením. V takomto prípade má splnomocnený zástupca hlasovacie právo, ak takéto právo by prináležalo aj splnomocniteľovi. Bližšie podmienky udelenia splnomocnenia ustanovuje čl. IV odsek 12 rokovacieho poriadku.

(5) Ak člen pozemkového spoločenstva udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tým istým majetkovým podielom (vlastníckym podielom vyjadreným počtom hlasov) na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocneným zástupcom, pozemkové spoločenstvo umožní hlasovanie tomu splnomocnenému zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.

(6) Ak sa člen pozemkového spoločenstva, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, všetky ním udelené splnomocnenia sa stanú neúčinnými.

(7) Ak člen pozemkového spoločenstva vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocneného zástupcu, kópia splnomocnenia musí byť odovzdaná mandátovej komisii, ktorá toto splnomocnenie pripojí k zápisnici mandátovej komisie. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie, vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.

(8) Bližšie podmienky účasti na valnom zhromaždení a právo hlasovania upravuje čl. IV rokovacieho poriadku pozemkového spoločenstva.

(9) Člen pozemkového spoločenstva má právo na výplatu podielu zo zisku pozemkového spoločenstva. Výšku finančných prostriedkov na výplatu podielov zo zisku navrhne výbor pozemkového spoločenstva a po rozhodnutí schváli valné zhromaždenie. Kto bez právneho dôvodu prijal akékoľvek plnenie od pozemkového spoločenstva alebo jeho členov je povinný vrátiť toto plnenie bez zbytočného meškania tomu, od koho takéto plnenie prijal. Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

(10) Právo na vyplatenie podielu zo zisku vzniká najskôr tri dni po schválení výšky výplaty podielov zo zisku valným zhromaždením. Valné zhromaždenie môže, pre každé ďalšie vyplatenie podielov zo zisku, hlasovaním rozhodnúť o výplate podielov zo zisku priamo na valnom zhromaždení.

(11) Člen pozemkového spoločenstva, podľa ustanovenia odseku 10, veta prvá, prevezme finančné prostriedky podielu zo zisku osobne na mieste a v čase, ktoré určí výbor pozemkového spoločenstva alebo, ak tak rozhodne valné zhromaždenie (odsek 10, veta druhá), člen pozemkového spoločenstva prevezme finančné prostriedky podielu zo zisku osobne na mieste, v čase konania valného zhromaždenia.

(12) Člen pozemkového spoločenstva, ktorý má trvalý pobyt alebo sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, splnomocní k prevzatiu finančných prostriedkov podielu zo zisku blízku osobu (čl. V bod 1 zmluvy)alebo iného člena pozemkového spoločenstva. Splnomocnenie k prevzatiu finančných prostriedkov podielu zo zisku si zabezpečí osoba, ktorá finančné prostriedky prevezme. Pravosť podpisu splnomocniteľa na splnomocnení musí byť úradne overená. K osobe, ktorá preberie finančné prostriedky podielu zo zisku, splnomocniteľ musí v splnomocnení uviesť meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, číslo dokladu totožnosti a prípadne bližší vzťah. Splnomocnená osoba pri preberaní finančných prostriedkov predloží doklad totožnosti k nahliadnutiu. V ostatných prípadoch, člen pozemkového spoločenstva, osoba blízka alebo iný člen pozemkového spoločenstva splnomocnený k prevzatiu finančných prostriedkov podielu zo zisku, postupujú rovnako.

(13) Ak pravosť podpisu splnomocniteľa na splnomocnení podľa odseku 12 nebude úradne overená a na splnomocnení nebude uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a číslo dokladu totožnosti splnomocnenej osoby a ak táto osoba nepredloží k nahliadnutiu doklad totožnosti, finančné prostriedky podielu zo zisku nie je možné vyplatiť. V takomto prípade sa postupuje rovnako, ako v prípade podľa článku XVI odsek 5. Finančné prostriedky, ktoré nepresiahnu úložnú dobu jedného roka, môže splnomocnený zástupca prevziať na najbližšom valnom zhromaždení. Člen pozemkového spoločenstva oznámi prevzatie finančných prostriedkov podielu zo zisku splnomocneným zástupcom písomne, mailom alebo telefonicky sedem dní pred konaním valného zhromaždenia, predsedovi pozemkového spoločenstva.

(14) Pozemkové spoločenstvo zašle členovi spoločenstva, ktorý má nárok na výplatu finančných postriedkov podielu zo zisku a ktorý sa na valnom zhromaždení nezúčastní a má trvalý pobyt v Slovenskej republike, finančné prostriedky poštovou poukážkou, ak suma finančných prostriedkov, znížená o poštovné, presiahne tri eurá.

(15) Finančné prostriedky podielu zo zisku, ktorých suma podľa odseku 14 nepresiahne tri eurá, sa stávajú príjmom pozemkového spoločenstva. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia sa použijú na rozvoj pozemkového spoločenstva.

IV. časť

Orgány pozemkového spoločenstva

Čl. VII
Orgány pozemkového spoločenstva

Orgány pozemkového spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti upravuje čl. 3, 6 a 7 zmluvy.

Čl. VIII
Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom pozemkového spoločenstva. Rozsah pôsobnosti valného zhromaždenia ustanovuje čl. 4 zmluvy.

(2) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj :
a) schválenie plánu hospodárenia,
b) schválenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky, vrátane schválenia konsolidovanej účtovnej závierky, ak je povinnosť ju zostaviť,
c) schválenie smernice o odmeňovaní členov výboru a dorozornej rady,
d) rozhodnutie o vykonaní overenia účtovnej závierky audítorom,
e) rozhodnutie o tvorbe fondov,
f) rozhodnutie o určení výšky výplaty podielov zo zisku spoločenstva,
g) rozhodnutie o rozdelení zisku a prípadnej úhrade strát z hospodárenia spoločenstva,
h) rozhodovanie o nadobudnutí účasti na podnikaní iných právnických osôb alebo o účasti v združení,
i) rozhodovanie o uzatváraní zmlúv o tichom spoločenstve,
j) rozhodnutie o vykonaní iných kontrol, ktoré neboli vykonané dozornou radou alebo ktorých výsledky boli spochybnené vznesením námietok členmi spoločenstva,
k) rozhoduje o iných záležitostiach, ktoré rokovaniu valného zhromaždenia predloží výbor pozemkového spoločenstva alebo dozorná rada z vlastnej iniciatívy alebo na základe návrhu spolupodielníkov.

(3) Valné zhromaždenie zvoláva výbor pozemkového spoločenstva najmenej jedenkrát za rok, a to v lehote najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. Termín konania valného zhromaždenia sa určí spravidla na deň pracovného voľna.

(4) Ak výbor nezvolá riadne valné zhromaždenie v lehote podľa odseku 3, táto skutočnosť sa považuje za nesplnenie jeho povinnosti a za závažné porušenie týchto stanov a práv členov pozemkového spoločenstva. V takom prípade člen pozemkového spoločenstva môže dať návrh na súd, aby mu súd určil túto povinnosť alebo, aby niektorého z členov pozemkového spoločenstva poveril zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a poveril ho na všetky úkony s tým súvisiace a aby súčasne na jeho návrh určil predsedu valného zhromaždenia (analógia s ustanovením § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka).

(5) Člen pozemkového spoločenstva sa zúčastňuje rokovania valného zhromaždenia na vlastné náklady.

(6) Bližšie podmienky zvolania valného zhromaždenia, zverejnenia rokovania, účasti a rozhodovania valného zhromaždenia upravuje zmluva a rokovací poriadok.

Čl. IX
Výbor pozemkového spoločenstva

(1) Výbor pozemkového spoločenstva riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Výbor pozemkového spoločenstva rozhoduje o všetkých náležitostiach spoločenstva, pokiaľ nie sú právnym predpisom alebo týmito stanovami vyhradené do kompetencie valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

(2) Výbor pozemkového spoločenstva má päť členov.

(3) Predsedu a ďalších členov výboru pozemkového spoločenstva volí valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov, pričom dotknutá osoba, ktorá je volená, nehlasuje. Predseda je súčasne členom výboru pozemkového spoločenstva. Valné zhromaždenie môže odvolať predsedu a členov výboru. Doterajší člen výboru môže byť opätovne zvolený.

(4) Výbor pozemkového spoločenstva na prvom zasadnutí po valnom zhromaždení z okruhu svojich členov volí podpredsedu.

(5) Kompetencie a náplň činnosti predsedu , podpredsedu a ekonóma stanoví výbor pozemkového spoločenstva.

(6) Konať menom pozemkového spoločenstva je oprávnený predseda spoločenstva. Za pozemkové spoločenstvo a výbor spoločenstva koná navonok vždy jeho predseda a počas jeho neprítomnosti podpredseda.

(7) Ak predseda výboru koná navonok za výbor pozemkového spoločenstva, právne úkony ním uskutočnené sa týkajú celého výboru. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor potrebná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru.

(8) Výkon funkcie člena výboru spoločenstva je nezastupiteľný.

(9) Výbor, okrem iných povinností pre pozemkové spoločenstvo a členov pozemkového spoločenstva vyplývajúcich z právnych predpisov a týchto stanov, v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami vykonáva a zabezpečuje najmä :
a) vedie pozemkové spoločenstvo a zabezpečuje všetky jeho prevádzkové a organizačné záležitosti,
b) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
c) uzatvára zmluvu o výkone činnosti s odborným lesným hospodárom, po jeho predchádzajúcom prerokovaní a schválení dozornou radou,
d) uzatvára zmluvy o prenájme pozemkov a iné nájomné zmluvy,
e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, ostatných dokladov spoločenstva, v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutím valného zhromaždenia,
f) zabezpečuje kontakt s členmi spoločenstva,
g) zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z osobitného zákona v súvislosti so zoznamom členov spoločenstva.

(10) Výbor pozemkového spoločenstva ďalej predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie, najmä :
a) návrh plánu hospodárenia a lesnej činnosti,
b) výročnú správu a správu o stave majetku spoločenstva,
c) riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku,
d) návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
e) návrh na určenie výšky výplaty podielov zo zisku,
f) návrh na tvorbu fondov,
g) návrh na zmenu stanov alebo smerníc pozemkového spoločenstva,
h) návrh na zrušenie pozemkového spoločenstva a zmenu jeho právnej formy,
i) iné návrhy na základe vlastných podnetov, podnetov dozornej rady alebo členov spoločenstva,
j) zoznam kandidátov pre voľby výboru a dozornej rady pozemkového spoločentsva pre nadchádzajúce obdobie.

(11) Členovia výboru pozemkového spoločenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť zodpovedne v súlade so záujmami pozemkového spoločenstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradením tretím osobám by mohlo spoločenstvu spôsobiť škodu, alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov pozemkového spoločenstva alebo záujmy tretích osôb pred záujmami pozemkového spoločenstva. Na náhradu škody členov výboru pozemkového spoločenstva, ktorú spôsobili porušením svojich povinností pri výkone svojej pôsobnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ak ide o pracovnoprávny vzťah k pozemkovému spoločenstvu vzťahujú sa ustanovenia Zákonníka práce.

(12) Rozhodnutie výboru pozemkového spoločenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov výboru pozemkového spoločenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú aj elektronické a telefaxové prejavy. Návrh uznesenia predkladá v písomnej forme (e-mail, fax, list, ďalekopis, telegraf) členom výboru pozemkového spoločenstva jeho predseda, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie. Ak je predseda dlhodobo neprítomný alebo ak riešenie danej veci neznesie odklad a predseda je neprítomný, koná vo veci podpredseda pozemkového spoločenstva. Ak sa člen výboru pozemkového spoločenstva nevyjadrí v určenej lehote, platí, že s návrhom nesúhlasí.

(13) Zasadnutie výboru pozemkového spoločenstva zvoláva a vedie predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda spoločenstva. V pozvánke na zasadnutie výboru spoločenstva musí byť uvedený dátum, čas, miesto a prípadne program rokovania.

(14) Výbor pozemkového spoločenstva je uznášania schopný, ak sa rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie výboru pozemkového spoločenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru pozemkového spoločenstva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu výboru pozemkového spoločenstva.

(15) Výbor pozemkového spoločenstva môže rokovať na svojom zasadnutí spoločne s dozornou radou. Člen dozornej rady pri spoločnom rokovaní, po prihlásení sa, má právo kedykoľvek vystúpiť, navrhovať doplnenie programu, vyjadrovať sa k obsahu jednotlivých bodov programu a predkladať iniciatívne návrhy a opatrenia.

(16) Ak dôjde na spoločnom rokovaní výboru a dozornej rady podľa odseku 15 k hlasovaniu výboru, člen dozornej rady nehlasuje, má však poradný hlas. Pred hlasovaním výboru môže člen dozornej rady požiadať o vystúpenie, ktorým môže ovplyvniť výsledok hlasovania.

(17) Z rokovania výboru pozemkového spoločenstva alebo zo spoločného rokovania výboru a dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica alebo v prípade potreby rozhodnutie vo forme uznesenia, ktoré musia obsahovať:
a) označenie spoločenstva,
b) obsah podstatných skutočností bodov programu,
c) všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov výboru pozemkového spoločenstva v čase od predchádzajúceho rokovania výboru,
d) návrhy jednotlivých členov výboru alebo dozornej rady,
e) poradové číslo a presné znenie bodov uznesenia,
f) výsledok hlasovania členov výboru,
g) mená prítomných členov na rokovaní,
h) dátum a miesto vyhotovenia zápisnice.

(18) Ak bol člen výboru podľa odseku 17 písm. f) prehlasovaný, má právo žiadať o zaznamenanie jeho nesúhlasného stanoviska do zápisnice z rokovania.

(19) Ak sa člen výboru spoločenstva vzdá funkcie, je z funkcie odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí výbor prizvať do troch mesiacov na uprázdnené miesto nového člena výboru spoločenstva podľa poradia výsledkov volieb posledného valného zhromaždenia.

(20) Vzdanie sa funkcie člena výboru musí byť doručené výboru pozemkového spoločenstva a musí mať písomnú formu. Účinnosť nadobúda dňom doručenia o odstúpení z funkcie. Ak sa člen výboru vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

(21) Členovia výboru majú nárok na odmenu. Výšku odmeny stanovia smernice o odmeňovaní členov výboru a dorozornej rady, ktoré schváli valné zhromaždenie.

(22) Ostatné kompetencie a pôsobnosť výboru pozemkového spoločenstva ustanovuje čl. 6 zmluvy.

Čl. X
Dozorná rada pozemkového spoločenstva

(1) Pôsobnosť a voľbu dozornej rady ustanovuje čl. 7 zmluvy pozemkového spoločenstva.

(2) V prípade zistenia závažného porušenia povinnosti členmi výboru pozemkového spoločenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločenstva, dozorná rada je povinná zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia platia ustanovenia čl. I odsek 3,4 a odsek 9 rokovacieho poriadku valného zhromaždenia.

(3) Dozorná rada pozemkového spoločenstva má troch členov.

(4) Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov. Dotknutá osoba, ktorú volí valné zhromaždenie do dozornej rady, nehlasuje. Doterajší člen dozornej rady môže byť opätovne zvolený.

(5) Dozorná rada, z členov zvolených valným zhormaždením, si na svojom prvom zasadnutí zvolí svojho predsedu. Návrh na predsedu dozornej rady môže podať ktorýkoľvek člen dozornej rady. Predseda dozornej rady je zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov dozornej rady. Navrhnutý člen na predsedu dozornej rady nemá pri hlasovaní hlasovacie právo.

(6) Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom zmierovacej komisie a nesmie byť ekonómom pozemkového spoločenstva alebo osobou oprávnenou konať v mene výboru spoločenstva alebo v mene spoločenstva.

(7) Člen dozornej rady sa môže vzdať funkcie mimo zasadnutia valného zhromaždenia alebo na zasadnutí valného zhromaždenia.

(8) Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady musí byť doručené výboru pozemkového spoločenstva a musí mať písomnú formu. Účinnosť nadobúda dňom doručenia o odstúpení z funkcie. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

(9) Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je z funkcie odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak a ak počet valným zhromaždením volených členov dozornej rady klesol pod troch, dozorná rada vymenuje, podľa poradia výsledkov volieb posledného valného zhromaždenia, náhradného člena do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

(10) Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok. Rozhodnutie dozornej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov dozornej rady, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú aj elektronické a telefaxové prejavy bez zbytočného odkladu. Návrh uznesenia predkladá v písomnej forme (e-mail, fax, list, ďalekopis, telegraf) členom dozornej rady jej predseda, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie. Ak sa člen dozornej rady nevyjadrí v určitej lehote, platí, že s návrhom nesúhlasí. V takomto prípade je uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou kladných písomných vyjadrení.

(11) Dozorná rada je uznášania schopná, ak sa rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina jej členov. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady. O priebehu a výsledku rokovania dozornej rady sa musí vyhotoviť zápisnica.

(12) Zápisnicu o priebehu a výsledku rokovania dozornej rady podpisujú prítomní členovia dozornej rady.

(13) V zápisnici sa uvedú povinné údaje :
a) označenie dozornej rady,
b) dátum, miesto a čas rokovania,
c) mená prítomných členov dozornej rady a ostatných zúčastnených osôb.

(14) Okrem údajov podľa odseku 13 sa v zápisnici uvedú aj :
a) zásadné skutočnosti o rokovaní, vrátane výsledkov hlasovania,
b) rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov dozornej rady v čase od jej predchádzajúceho zasadnutia,
c) stanoviská členov dozornej rady, ktorí hlasovali proti, ak sa hlasovalo o uznesení.

(15) Ak bol člen dozornej rady podľa odseku 11 na rokovaní prehlasovaný, má právo žiadať o zaznamenanie jeho nesúhlasného stanoviska do zápisnice z rokovania.

(16) Dozorná rada overuje postupy vo veciach pozemkového spoločenstva a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, všetkých spisov, záznamov a zoznamov týkajúcich sa spoločenstva a zisťovať reálny a vykazovaný stav pozemkového spoločenstva. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä :
a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením výboru spoločenstva,
b) dodržiavania stanov pozemkového spoločenstva a právnych predpisov upravujúcich činnosť pozemkového spoločenstva,
c) hospodárskej a finančnej činnosti pozemkového spoločenstva, účtovníctva, dokladov, účtov a finančnej disciplíny, stavu majetku spoločenstva, jeho záväzkov a pohľadávok.

(17) Dozorná rada preveruje správnosť riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky a návrhy na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá správu alebo svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu na schválenie.

(18) Predsedovi a členom dozornej rady patrí odmena. Výšku odmeny stanovia smernice o odmeňovaní členov výboru a dorozornej rady, ktoré schváli valné zhromaždenie.

V. časť

Správa majetku pozemkového spoločenstva a zmena stanov

Čl. XI
Správa majetku pozemkového spoločenstva

(1) Členovia výboru a predseda pozemkového spoločenstva, spoločne s lesným hospodárom a ekonómom zodpovedajú za riadnu správu majetku spoločenstva podľa príslušných právnych predpisov a uznesení valného zhromaždenia. Ich dodržiavanie kontroluje dozorná rada, ktorá sa zo svojej činnosti zodpovedá valnému zhromaždeniu.

(2) Zodpovednosť za činnosť členov výboru a prípadne iných zamestnancov pozemkového spoločenstva stanovujú povinnosti jednotlivých členov výboru a pracovné náplne zamestnancov.

(3) Výbor je povinný hospodáriť podľa plánu hospodárenia schváleného valným zhromaždením na príslušný rok.

Čl. XII
Zmena a doplnenie stanov

(1) O každej zmene alebo doplnení stanov rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov pozemkového spoločenstva, podľa podmienok ustanovených v čl. III odsek 3 a 4 rokovacieho poriadku, ak zmluva o založení neupravuje túto otázku inak (čl. 4 bod 2 a čl. 5 bod 6 zmluvy). Výbor pozemkového spoločenstva je povinný po každej zmene alebo doplnení stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, pritom zodpovedá za úplnosť a správnosť valným zhromaždením schválených zmien a doplnkov.

(2) Úplné znenie stanov vrátane navrhovaných zmien a doplnkov musí byť dostupné k nahliadnutiu každému členovi spoločenstva v sídle spoločenstva.

(3) Ak sa doplnením alebo zmenou stanov menia skutočnosti zapísané v príslušnom registri, je výbor pozemkového spoločenstva povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do registra, v ktorom je spoločenstvo zapísané.

VI. časť

Hospodárenie pozemkového spoločenstva

Čl. XIII
Účtovné obdobie a účtovníctvo

(1) Účtovným obdobím spoločenstva je kalendárny rok začínajúcim sa 1. januárom a končiaci sa 31. decembrom.

(2) Výbor pozemkového spoločenstva zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie a ostatných dokladov spoločenstva, v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutiami valného zhromaždenia.

Čl. XIV
Účtovná závierka

(1) Pozemkové spoločenstvo vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá výbor pozemkového spoločenstva, ktorý zabezpečuje overenie účtovnej závierky ekonómom alebo audítorom, ak to vyžaduje právny predpis alebo je to určené týmito stanovami.

(2) Pozemkové spoločenstvo vytvára sústavu informácií predpísaných právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným právnymi predpismi.

Čl. XV
Tvorba a použitie rezervného fondu

(1) Spoločenstvo je povinné vytvárať rezervný fond, ak to určuje právny predpis alebo tieto stanovy.

(2) Rezervný fond spoločenstva slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia pozemkového spoločenstva. Rezervný fond pozemkové spoločenstvo vytvára v rozsahu a za podmienok určených všeobecne platným predpisom a týmito stanovami.

(3) O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie na návrh výboru pozemkového spoločenstva.

Čl. XVI
Rozdeľovanie dosiahnutého výsledku hospodárenia

(1) Pozemkové spoločenstvo z výsledku hospodárenia prednostne uhrádza dane v rozsahu a podľa druhu podľa platnej právnej úpravy.

(2) Po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu, ak spoločenstvo je povinné vytvárať tento fond.

(3) O ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhoduje valné zhromaždenie so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný rozvoj spoločenstva.

(4) Podiely jednotlivým spolupodielníkom sú zásadne vyplácané vo finančných čiastkach v priamej závislosti na veľkosti majetkového podielu spôsobom, ktorý určujú tieto stanovy (čl. VI odsek 9 až 15).

(5) Finančné prostriedky nevyplatených podielov zo zisku z dôvodu nevysporiadania spoluvlastníctva sa uložia na dobu jedného roka od schváleného termínu pre vyplatenie na samostatný účet. Po uplynutí tejto doby, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, sa použijú na rozvoj pozemkového spoločenstva.

(6) Ak dôjde k vysporiadaniu spoluvlastníctva v čase, ktorý nepresiahne úložnú dobu podľa odseku 5 a člen pozemkového spoločenstva má nárok na výplatu finančných prostriedkov podielu zo zisku, uplatní sa postup podľa čl. VI odsek 14 a 15, ak si člen pozemkového spoločentsva neprevezme finančné prostriedky osobne na najbližšom valnom zhromaždení. Prevzatie finančných prostriedkov osobne alebo splnomocneným zástupcom, člen pozemkového spoločenstva oznámi písomne, mailom alebo telefonicky sedem dní pred konaním valného zhromaždenia, predsedovi pozemkového spoločenstva. Podmienky splnomocnenia zástupcu na prevzatie finančných prostriedkov podielu na zisku podľa čl. VI odsek 12 tým nie sú dotknuté.

Čl. XVII
Vytváranie ďalších fondov

Pozemkové spoločenstvo môže vytvárať na návrh výboru a v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou a valným zhromaždením aj ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho výsledku hospodárenia. Spôsob, druh a výška príspevku stanovené výborom podliehajú schváleniu valným zhromaždením.

VII. časť

Všeobecné ustanovenia

Čl. XVIII
Zrušenie a zánik pozemkového spoločenstva

O zániku pozemkového spoločenstva zrušením podľa čl. 4 písm. i) zmluvy rozhoduje valné zhromaždenie. Pre zánik pozemkového spoločenstva zrušením sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov spoločenstva. Súčasne musí byť rozhodnuté aj o likvidácii majetku, ktorý tvorí spoluvlastníctvo členov pozemkového spoločenstva.

Čl. XIX
Vzťahy vo vnútri pozemkového spoločenstva

(1) Vznik, právne pomery a zánik pozemkového spoločenstva, ako aj vzťahy vo vnútri spoločenstva vyplývajúce z prípadných pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov, zdravotného poistenia zamestnancov spoločenstva, sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

(2) V sporoch medzi členmi spoločenstva a orgánmi spoločenstva a ich členmi, ako aj vo vzájomných sporoch medzi členmi spoločenstva súvisiacich s ich účasťou v spoločenstve koná zmierovacia komisia.

(3) Zmierovacia komisia je voleným orgánom pozemkového spoločenstva, ktorú volí valné zhromaždenie a ktorá koná v súlade s ustanovením § 22 zákona a týmito stanovami.

(4) Zmierovacia komisia má päť členov. Valným zhromaždením zvolení členovia zmierovacej komisie si na prvej schôdzi zvolia predsedu zmierovacej komisie.

(5) Zmierovacia komisia začína konať na základe písomného podania jednej zo strán sporu.

(6) Zmierovacia komisia rozhoduje spory vzniknuté vo vnútri pozemkového spoločenstva na základe písomných podkladov. Písomné podklady musia byť úplné, pravidivé a údaje v nich preukázateľné.

(7) Pred ukončením sporu predseda zmierovacej komisia písomne vyzve sporné strany k účasti na konečnom prejednaní sporu.

(8) Výsledkom konania zmierovacej komisie je písomný zmier účastníkov sporu. Ak sa spor nevyrieši písomným zmierom, rozhodne o ňom príslušný súd, po odporučení zmierovacej komisie, aby účastníci konania podali návrh na začatie konania pred súdom.

(9) Návrh na začatie konania pred súdom môžu účastníci zmierovacieho konania podať aj vtedy, ak sa v lehote podľa § 22 ods. 4 zákona od podania návrhu na zmierovacie konanie nedosiahol výsledok konania.

VIII. časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

Čl. XX
Prechodné ustanovenie

(1) Finančné prostriedky podielov zo zisku v roku 2012 sa členom pozemkového spoločenstva vyplatia priamo na valnom zhromaždení.

(2) Spôsob a podmienky vyplatenia finančných prostriedkov podielov zo zisku podľa čl. VI odsek 12 až 14 tým nie sú dotknuté.

Čl. XXI
Záverečné ustanovenia

(1) Ak sa niektoré ustanovenie týchto stanov stane neplatným alebo sporným, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniu týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa rozhodnutia dozornej rady a valného zhromaždenia.

(2) Postup podľa odseku 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

Čl. XXII
Účinnosť

(1) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením, okrem čl. IX ods. 2 a 3 a čl. X ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť voľbou členov výboru a dozornej rady na valnom zhromaždení v roku 2014.

(2) Článok XX stráca účinnosť vyplatením a konečným vysporiadianím finančných prostriedkov určených na vyplatenie podielov zo zisku.

V Šalkovej dňa ………………..
Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením konaným dňa …………. z celkového počtu hlasov členov pozemkového spoločenstva ……………. počtom hlasov ………….

Schválené v Šalkovej dňa ………………………

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková


1) § 3 ods. 2, 11 a 12 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
2) § 16 ods. 1 zákona č. 181/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3) § 16 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.