Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

POZVÁNKA
na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková, ktoré sa bude konať dňa 23. apríla 2022 (sobota) o 9 , oo hod. v Kultúrnom dome v Šalkovej.

Prezentácia členov 8:00 – 8:45 hod. – účasť na VZ s rúškom + priniesť hlasovaciu kartu !

Program rokovania Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková konaného dňa 23. apríla 2022 v Šalkovej

 1. Privítanie členov
 2. Prednesenie návrhu programu rokovania
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Návrh a voľba členov Návrhovej komisie a Overovateľov zápisnice.
 5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2020 a 2021 – predseda spoločenstva
 6. Správa Dozornej rady spoločenstva za rok 2020 a 2021 – predseda DR
 7. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva – uzávierka za rok 2020 a 2021, schválenie ročnej účtovnej závierky – ekonómka spoločenstva
 8. Správa o činnosti OLH za rok 2020 a 2021 a na rok 2022 – OLH Ing. Jozef Segéč
 9. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2020 a 2021
 10. Prestávka
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver