Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

P O Z V Á N K A

na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva
komposesorátu a urbariátu Šalková, ktoré sa bude konať dňa 20. apríla 2013 / sobota / o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Šalkovej

Prezentácia členov 14:00 – 14:50 hod.

Program rokovania Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková
konaného dňa 20. apríla 2013 v Šalkovej

1. Privítanie členov
2. Prednesenie návrhu programu rokovania
3. Schválenie programu rokovania
4. Návrh na voľbu členov Mandátovej a Návrhovej komisie , overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2012– predseda spoločenstva
6. Správa o činnosti Dozornej rady spoločenstva – predseda DR
7. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva – uzávierka za rok 2012 a schválenie ročnej účtovnej závierky. Schválenie rozdelenia zisku za rok 2012. – ekonómka spoločenstva
8. Správa o činnosti OLH za rok 2012 – OLH Ing. Jozef Segéč
9. Prestávka
10. Informácia o príprave projektov súvisiacich so správou majetku spoločenstva- predseda PS
11. Informácie o vývoji situácie súvisiacej s lomom Šalková- Kôcová- predseda PS
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Záver

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková
ul. Hronská č. 191 , 974 06 Banská Bystrica
tel. 0903559176 , www.psku-salkova.sk