Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

P O Z V Á N K A

na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková, ktoré sa bude konať dňa 18. apríla 2015 (sobota) o 10:00 hod. v Kultúrnom dome v Šalkovej

Prezentácia členov 09:00 – 09:45 hod.

Program rokovania Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková konaného dňa 18. apríla 2015 v Šalkovej

1. Privítanie členov
2. Prednesenie návrhu programu rokovania
3. Schválenie programu rokovania
4. Návrh a voľba členov Mandátovej, Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2014– predseda spoločenstva
6. Správa Dozornej rady spoločenstva – predseda DR
7. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva – uzávierka za rok 2014 a schválenie ročnej účtovnej závierky. Schválenie rozdelenia zisku za rok 2014 a informácia o hospodárení k termínu konania Valného zhromaždenia – ekonómka spoločenstva
8. Správa o činnosti OLH za rok 2014 – OLH Ing. Jozef Segéč
9. Prestávka
10. Návrh a schválenie využitia finančných prostriedkov – predseda PS
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Vyplatenie dividend
14. Záver

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková
ul. Hronská č. 191 , 974 06 Banská Bystrica
tel. 0903559176 , www.psku-salkova.sk