Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

P O Z V Á N K A

na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková, ktoré sa bude konať dňa 14. mája 2016 / sobota / o 10,00 hod. v Kultúrnom dome v Šalkovej

Prezentácia členov 9 , oo – 9 , 45 hod.

Program rokovania Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková konaného dňa 14. mája 2016 v Šalkovej

1. Privítanie členov
2. Prednesenie návrhu programu rokovania
3. Schválenie programu rokovania
4. Návrh a voľba členov Mandátovej, Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2015– predseda spoločenstva
6. Správa Dozornej rady spoločenstva – predseda DR
7. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva – uzávierka za rok 2015 a schválenie ročnej účtovnej závierky. Schválenie rozdelenia zisku za rok 2015 a informácia o hospodárení k termínu konania Valného zhromaždenia – ekonómka spoločenstva
8. Správa o činnosti OLH za rok 2015 a na rok 2016 – OLH Ing. Jozef Segéč
9. Prestávka
10. Návrh a schválenie používania dopravného prostriedku spoločenstva – podpredseda PS
11. Informácia o využívaní prostriedkov z eurofondov – predseda PS
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Vyplatenie dividend
15. Záver

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková
ul. Hronská č. 191 , 974 06 Banská Bystrica
tel. 0903559176 , www.psku-salkova.sk