Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

P O Z V Á N K A
na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva
komposesorátu a urbariátu Šalková,

ktoré sa bude konať dňa 5. mája 2018 / sobota /
o 10 , oo hod. v Kultúrnom dome v Šalkovej

Prezentácia členov 9 , oo – 9 , 45 hod.

Program rokovania Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková konaného dňa 5. mája 2018 v Šalkovej

1 Privítanie členov
2. Prednesenie návrhu programu rokovania
3.. Schválenie programu rokovania
4. Návrh a voľba členov Mandátovej, Návrhovej komisie a Overovateľov zápisnice.
5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2017– predseda spoločenstva
6. Správa Dozornej rady spoločenstva – predseda DR
7. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva – uzávierka za rok 2017 a schválenie ročnej účtovnej závierky – ekonómka spoločenstva
8. Správa o činnosti OLH za rok 2017 a na rok 2018 – OLH Ing. Jozef Segéč
9. Ďalšia podnikateľská činnosť podľa osobitných predpisov – predseda PS
10. Zmeny na listoch vlastníctva PSKU Šalková a situácia v lome – predseda PS
11. Príhovor hostí pozvaných na Valné zhromaždenie PSKU Šalková
12. Návrh a voľba predsedu spoločenstva, členov výboru a dozornej rady spoločenstva
13. Prestávka
14. Diskusia
15. Schválenie uznesenia
16. Záver