Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

P O Z V Á N K A

na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková, ktoré sa bude konať dňa 5. apríla 2014 (sobota) o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Šalkovej

Prezentácia členov 14:00 – 14:50 hod.

Program rokovania Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková konaného dňa 5. apríla 2014 v Šalkovej

1. Privítanie členov

2. Prednesenie návrhu programu rokovania

3. Schválenie programu rokovania

4. Návrh a voľba členov Mandátovej, Návrhovej a Volebnej komisie , overovateľov zápisnice

5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2013– predseda spoločenstva

6. Správa Dozornej rady spoločenstva – predseda DR

7. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva – uzávierka za rok 2013 a schválenie ročnej účtovnej závierky. Schválenie rozdelenia zisku za rok 2013 a informácia o hospodárení k termínu konania Valného zhromaždenia – ekonómka spoločenstva

8. Správa o činnosti OLH za rok 2013 – OLH Ing. Jozef Segéč

9. Prestávka

10. Informácia o projektoch súvisiacich so správou majetku spoločenstva- predseda PS

11. Informácia o ponuke na odpredaj podielov člena spoločenstva – predseda PS

12. Diskusia

13. Návrh a voľba predsedu spoločenstva, členov výboru a dozornej rady spoločenstva

14. Schválenie uznesenia

15. Záver

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková
ul. Hronská č. 191 , 974 06 Banská Bystrica
tel. 0903559176 , www.psku-salkova.sk