Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požianni v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č . 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 23.06.2022, 00:00 hod do odvolania.