Zoznam pozemkov, na ktorých hospodári PSKU Šalková

Zoznam pozemkov, na ktorých hospodári PSKU Šalková

1) k. ú. Šalková

a) LV č. 970 – parcely registra E – p.č. 400 , 408,
b) LV č. 1422 – parcely registra C – p.č. 1190/3,
c) LV č. 1423 – parcely registra E – p.č. 1081, 592, 721 a 722,
d) LV č. 1518 – parcely registra E – p.č. 1001/2, 1070, 1078 , 361/1, 361/2, 398, 399, 571, 582, 589, 621/1, 623, 636, 637, 643, 720/1, 720/2, 736/1, 802,
e) LV č. 1518 – parcely registra C – p.č. 1090/4, 1128/2 a

2) k. ú. Môlča

a) LV č. 1383 – parcely registra E – p.č. 621/2 a 623.