Výzva

Vážení spoluobčania,

v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypal’ovaním trávy, Vás chcem upozorniť na dodržiavania povinností vyplývajúcich z §14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje povinnosti fyzických osôb o nasledujúcu povinnosť „zabezpečovat‘ plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ pre fyzické osoby a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období.

vyzva