Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

POZVÁNKA

na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková, ktoré sa bude konať dňa 13. apríla 2024 /sobota/ o 9:00 hod. v Kultúrnom dome v Šalkovej.

Prezentácia členov 8:00 – 8:45 hod. – účasť na VZ – priniesť hlasovaciu kartu !

Program rokovania Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková konaného dňa 13. apríla 2024 v Šalkovej

1. Privítanie členov
2. Prednesenie návrhu programu rokovania
3. Schválenie programu rokovania
4. Návrh a vol’ba Overovatel’ov zápisnice
S. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2023- predseda spoločenstva
6. Správa Dozornej rady spoločenstva za rok 2023 – predseda DR
7. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva – uzávierka za rok 2023 a schválenie
8. Správa o činnosti OLH za rok 2023 a na rok 2024 – OLH Ing. Jozef Segéč
9. Technicko – legislatívna úprava a schválenie základného dokumentu
10. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2023
11. Prestávka
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Záver