Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

POZVÁNKA

na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková, ktoré sa bude konať dňa 15. apríla 2023 /sobota/ o 9:00 hod. v Kultúrnom dome v Šalkovej.

Prezentácia členov 8:00 – 8:45 hod. – účasť na VZ – priniesť hlasovaciu kartu !

Program rokovania Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková konaného dňa 15. apríla 2023 v Šalkovej

1. Privítanie členov
2. Prednesenie návrhu programu rokovania
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2022- predseda spoločenstva
5. Správa Dozornej rady spoločenstva za rok 2022 – predseda DR
6. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva – uzávierka za rok 2022 a schválenie ročnej účtovnej závierky – ekonómka spoločenstva
7. Správa o činnosti OLH za rok 2022 a na rok 2023 – OLH Ing. Jozef Segéč
8. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2022
9. Voľby do orgánov pozemkového spoločenstva
10. Prestávka
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver