Výzvy – Upozornenie

Vážení podielnici, v poslednom čase výbor Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková (ďalej len „spoločenstvo“) zaznamenal prípady ponúk členom spoločenstva – vlastníkom podielov na zmluvné odkúpenie podielov na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti spoločenstva zo strany súkromných subjektov, ktoré nie sú členmi spoločenstva.