Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

POZVÁNKA
na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková,
ktoré sa bude konať dňa 2. októbra 2021 /sobota/ o 9:00 hod. v Kultúrnom dome v Šalkovej.

Prezentácia členov 8:00 – 8:45 hod. – účasť na VZ iba z rúškom + priniesť hlasovaciu kartu!

V prípade zhoršenia Pandemickej situácie na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva a Covid automatu sa Valné zhromaždenie konať nebude.

Program rokovania Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková konaného dňa 2. októbra 2021 v Šalkovej

1 – Privítanie členov
2 – Prednesenie návrhu programu rokovania
3 – Schválenie programu rokovania
4 – Návrh a voľba členov Návrhovej komisie a Overovateľov zápisnice.
5 – Správa o činnosti spoločenstva za rok 2020 – predseda spoločenstva
6 – Správa Dozornej rady spoločenstva za rok 2020 – predseda DR
7 – Správa o finančnom hospodárení spoločenstva – uzávierka za rok 2020 a schválenie ročnej účtovnej závierky – ekonómka spoločenstva
8 – Správa o činnosti OLH za rok 2020 a na rok 2021 – OLH Ing. Jozef Segéč
9 – Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2020
10 – Prestávka
11 – Diskusia
12 – Schválenie uznesenia
13 – Záver

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOMPOSESORÁTU A URBARIÁTU ŠALKOVÁ
IČO: 421 88 652 DIČ: 2022964779